Σκοποί - Στόχοι - Ενδεικτικές Δράσεις

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα, επιστήμονες (ζωοτέχνες, γεωργοοικονομολόγοι, αγροτοκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, λιβαδοπόνοι κ.ά.), πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και των πολλαπλών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται.

Σκοποί του Δικτύου

 • Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κουλτούρας της μετακίνησης, εν γένει.
 • Η ανάδειξη της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής.
 • Η ανάδειξη της βιωσιμότητας του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής με σκοπό την προστασία και τη συνέχισή του στο μέλλον.
 • Η προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας, της αειφόρου χρήσης της γης και των φυσικών πόρων καθώς και η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στο πλαίσιο που ορίζει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
 • Η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων που απορρέουν από το σύστημα και η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
 • Η διαχείριση προγραμμάτων, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα ή με δίκτυα του εξωτερικού, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του Δικτύου.
 • Η διάχυση της εμπειρίας που προκύπτει από τη μελέτη του συστήματος και από την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν από το δίκτυο.
 • Η ανάδειξη των παραγόμενων από το σύστημα της μετακινούμενης κτηνοτροφίας προϊόντων.

Το Δίκτυο επιδιώκει να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα Δράσεων

 • Διαμόρφωση ενημερωτικού - εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό μπορεί να διανεμηθεί στο ευρύ κοινό, ώστε να έρθει σε άμεση επαφή με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να στηρίζει η μετακινούμενη κτηνοτροφία. Σε επόμενη φάση και με κατάλληλες προσαρμογές, αυτό το υλικό θα μπορούσε να διανεμηθεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ενταχθεί στο πλαίσιο μαθημάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Επικοινωνία και κινητικότητα. Σκοπός του Δικτύου είναι να επεκταθεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και να εντάξει στους κόλπους του όλες τις εκφάνσεις της κουλτούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της μετακίνησης η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην ενιαία προώθηση και προβολή της κουλτούρας της μετακίνησης με όλες τις τοπικές της διαφοροποιήσεις, αναδεικνύοντας έτσι τις κοινές καταβολές του συστήματος στο σύνολο της χώρας.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα του συστήματος ώστε να παγιωθεί η άποψη ότι το σύστημα είναι αειφόρο πολιτιστικά και περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη των διαδρομών των κοπαδιών, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης (λαογραφικής, εθνολογικής, χωροταξικής, αρχιτεκτονικής, οικολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής). Η καταγραφή και μελέτη του συνόλου των χαρακτηριστικών των διαδρομών, εκτός από την ανάδειξη και προβολή τους, μπορεί να αξιοποιηθεί και στην αναβίωση μετακινούμενων διαδρομών. Πρόκειται για την προβολή του συστήματος και την παροχή δυνατοτήτων για παράλληλες δυνατότητες αναψυχής σε ενδιαφερόμενους τουρίστες και περιηγητές
 • Στήριξη των παραδοσιακών πανηγυριών κι εμπλουτισμός τους με εκδηλώσεις γαστρονομίας, με σκοπό την ανάδειξη τοπικών προϊόντων
 • Δημιουργία μουσείου πολιτιστικής κληρονομιάς του ποιμενικού βίου που συνδέεται με το μετακινούμενο σύστημα εκτροφής. Το Δίκτυο θα επιδιώξει την ανάπτυξη συνεργειών με χώρες του εξωτερικού.
 • Έρευνα αγοράς για τα προϊόντα που θα μπορούσαν, εν δυνάμει, να παραχθούν από πρώτες ύλες μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων αλλά και για προϊόντα που παράγονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή μικρής γεωγραφικής περιοχής. Με την οργάνωση κατάλληλων στρατηγικών προώθησης, τα προϊόντα αυτά μπορούν να έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, με σημαντικές ωφέλειες για τους παραγωγούς και τα μικρά τοπικά τυροκομεία.
 • Στοχευμένες δράσεις που μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην αλλαγή της νοοτροπίας και την τόνωση της αυτοπεποίθησης των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία τους αντιμετωπίζει.
 • Το Δίκτυο μπορεί να αναλαμβάνει και άλλες δράσεις, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, αρκεί να εμπίπτουν στους σκοπούς του και να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του.