Δράσεις - Παραδοτέα

1. Στατιστικά στοιχεία, διάρθρωση και τυπολογία των ελληνικών μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκτροφών, ιστορική εξέλιξη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

 • Ένα άρθρο σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Στο άρθρο θα παρουσιαστεί η υφιστάμενη διάρθρωση του κλάδου (αριθμός και μέγεθος εκτροφών, γεωγραφική διασπορά, συνήθεις μετακινήσεις), βάσει στοιχείων από επίσημες πηγές (κυρίως Αγροτικά Κτηνιατρεία και ΟΠΕΚΕΠΕ)
 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης, με περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν, με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη περιγραφή της διάρθρωσης και της λειτουργίας του συστήματος στην Ελλάδα.
 • Έκθεση για τα μετακινούμενα συστήματα αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Έκθεση θα επικεντρωθεί σε ποιοτικά (ιστορικά, οικονομικά και πολιτιστικά) και διαρθρωτικά στοιχεία των συστημάτων σε χώρες στις οποία τυπικά απαντώνται (κυρίως Μεσογειακές)
 • Βάση δεδομένων των μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκτροφών στην Ελλάδα, στην οποία θα αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους (είδος εκτρεφόμενων ζώων, μέγεθος, χειμερινή και θερινή διαμονή)
 • Χάρτης των μετακινούμενων εκτροφών στην Ελλάδα, στον οποίο θα παρουσιάζονται σχηματικά οι περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος μετακινούμενων κοπαδιών (θερινές και χειμερινές διαβιώσεις) καθώς και οι κύριες μετακινήσεις, με διάκριση ανάλογα με την απόσταση που διανύεται από τα μετακινούμενα κοπάδια.

2. Διερεύνηση των διαχειριστικών πρακτικών. Λογική και λειτουργία των μετακινούμενων συστημάτων.

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία κατάρτισης του ερωτηματολογίου (μέχρι την οριστικοποίηση της τελικής του μορφής), οι συνθήκες έρευνας, η μεθοδολογία της δειγματοληψίας καθώς και η χρονική εξέλιξη και ολοκλήρωση της πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ελλάδα.
 • Ένα άρθρο σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Στο άρθρο θα πραγματοποιηθεί μια αμιγώς ζωοτεχνική προσέγγιση του κλάδου, με έμφαση σε διαχειριστικές πρακτικές ως προς την άμελξη και την αναπαραγωγή. Η ανάλυση θα βασιστεί στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν μέσω εκτενούς πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων από ολόκληρη τη χώρα.
 • Ένα άρθρο σε Επιστημονικό περιοδικό (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Με εφαρμογή ανάλυσης συχνοτήτων και στατιστικούς ελέγχους, στο άρθρο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα διερεύνησης των διαχειριστικών πρακτικών των μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων, με σκοπό την ανάδειξη διαφορών μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. Επίσης, θα διερευνηθούν συσχετίσεις μεταξύ των διαχειριστικών πρακτικών και της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων. Η ανάλυση θα βασιστεί στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν μέσω εκτενούς πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα μετακινούμενων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων από ολόκληρη τη χώρα.

3. Διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας των μετακινούμενων πληθυσμών αιγοπροβάτων

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης, στην οποία θα παρουσιαστεί η διαδικασία δειγματοληψίας καθώς και τα κύρια ευρήματα αναλύσεων DNA σε επιλεγμένα άτομα από μετακινούμενα κοπάδια. Θα περιλαμβάνονται:

α) Αρχείο με βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα γενετικής αποτύπωσης για κάθε επιλεγμένο γενετικό μάρτυρα.
β) Πίνακας αποτελεσμάτων γονοτυπήσεων από τα ζώα το γενετικό υλικό των οποίων χρησιμοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων γενετικής αποτύπωσης.
γ) Πληθυσμιακές Γενετικές παράμετροι για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα όπου υπάρχουν μετακινούμενοι πληθυσμοί προβάτων.

 • Φυλογενετικά δέντρα. Δημιουργία φυλογενετικών δέντρων (μέθοδοι Neighbor-Joining και UPGMA) για την αναπαράσταση των γενετικών διαφορών (αποστάσεων) των πληθυσμών μεταξύ τους καθώς και με καθαρές φυλές της χώρας. Δημιουργία σύνθετων φυλογενετικών δένδρων που να συνδυάζουν τις παραγωγικές και γενετικές διαφοροποιήσεις (αποστάσεις).\
 • Ένα άρθρο σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών προβάτων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Χώρας
 • Ένα άρθρο σε Επιστημονικό περιοδικό (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), στο οποίο θα παρουσιάζονται:

α) ο βαθμός της γενετικής καθαρότητας των εκτρεφόμενων φυλών σε μετακινούμενες εκτροφές βάσει των γενετικών αποστάσεων των πληθυσμών με καθαρές φυλές, εγχώριες ή ξενικές.
β) Πληθυσμιακές Γενετικές παράμετροι των διαφόρων πληθυσμών σε διαφορετικές Γεωγραφικές περιοχές της Χώρας.
γ) Φυλογενετικά δέντρα με Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ των μετακινούμενων πληθυσμών όσων αφορά γενετικές και παραγωγικές διαφοροποιήσεις αλλά και το συνδυασμό των δύο (τρισδιάστατα φυλογενετικά δέντρα).

4. Κοινωνιολογική προσέγγιση και τεχνικοοικονομική ανάλυση των μετακινούμενων εκτροφών. Εκτίμηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των μετακινούμενων εκτροφών και επιδράσεις των κοινωνικών, δημογραφικών και άλλων παραμέτρων

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης, με περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου και των κύριων ευρημάτων (οικονομικότητα και αποτελεσματικότητα των εκτροφών) καθώς και μια SWOT ανάλυση του κλάδου
 • Ένα άρθρο σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Αντικείμενο της επιστημονικής εργασίας είναι η τεχνικοοικονομική ανάλυση του συστήματος, με διάκριση σε τάξεις μεγέθους (αριθμός ζώων)
 • Ένα άρθρο σε Επιστημονικό περιοδικό (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), όπου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης αποτελεσματικότητας (Data Envelopment Analysis) των μετακινούμενων εκτροφών, με διερεύνηση των πηγών της αναποτελεσματικότητας
 • Τυπολογία των μετακινούμενων εκτροφών. Έκθεση που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου Ανάλυσης κατά Συστάδες. Οι εκτροφές του δείγματος θα διακριθούν σε συστάδες (τύπους) με συγκεκριμένα ζωοτεχνικά – διαχειριστικά χαρακτηριστικά και θα διερευνηθούν ενδεχόμενες διαφορές στην οικονομικότητα, την παραγωγικότητα και τη διάρθρωση, καθώς και στη γεωγραφική τους διασπορά
 • Διδακτορική διατριβή, όπου θα παρουσιάζεται σε βάθος το ζήτημα της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας των μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων (Data Envelopment Analysis, τεχνικοοικονομική ανάλυση)
 • Διερεύνηση των απόψεων των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σχετικά με την αντίληψή τους ως προς τον πολυλειτουργικό ρόλο του επαγγέλματός τους. Θα καταρτιστεί μια ερευνητική εργασία (Παραδοτέο) που θα παρουσιαστεί σε συνέδριο, η οποία θα πραγματεύεται αυτό το θέμα, μέσα από την ανάλυση των απόψεών των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σχετικά με την περιβαλλοντική, αναπτυξιακή και παραδοσιακή διάσταση του επαγγέλματός τους.

5. Έκταση, βοσκοϊκανότητα και βιοποικιλότητα των χρησιμοποιούμενων βοσκοτόπων

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης όπου θα περιγράφονται τα μεθοδολογικά βήματα και τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα
 • Μία επιστημονική εργασία σε συνέδριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τη σύνθεση και την παραγωγικότητα των λιβαδιών που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
 • Ένα άρθρο σε Επιστημονικό ελληνικό περιοδικό ή διεθνές σχετικά με τις επιπτώσεις των λιβαδικών κτηνοτροφικών παραμέτρων στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών
 • Πτυχιακή εργασία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιμοποιεί η μετακινούμενη κτηνοτροφία
 • Μεταδιδακτορική έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στη διάρθρωση των λιβαδιών

6. Επιδράσεις των μετακινούμενων κοπαδιών αιγοπροβάτων στο τοπίο, τη βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης όπου θα περιγράφονται τα μεθοδολογικά βήματα και τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα
 • Πτυχιακή διατριβή με αντικείμενο τη μελέτη αντιπροσωπευτικής διαδρομής μετακίνησης από τα χειμερινά στα θερινά λιβάδια
 • Δύο επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά συνέδρια ή σε διεθνή ή ελληνικό περιοδικό ή διεθνές με θέμα τη συσχέτιση των κλιματικών δεδομένων με τις αυξητικές μορφές που κυριαρχούν στα λιβάδια που χρησιμοποιούν τα μετακινούμενα κοπάδια των αιγοπροβάτων καθώς και με τη παραγωγικότητά τους.
 • Μεταδιδακτορική έρευνα, στην οποία θα διερευνάται η επίδραση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας σε στοχευμένους φυτικούς οργανισμούς, καθώς και διερεύνηση του ρόλου των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών.
 • Εκπόνηση εργασίας σχετικής με την επίδραση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στο τοπίο. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την πορεία της έρευνας, διότι προέκυψαν παρατηρήσεις που αναδεικνύουν ένα πολυσχιδές τοπίο, με ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιοχές. Η ανάλυση και αξιολόγηση βασικών λιβαδικών παραμέτρων θα αναδείξει αυτές τις ιδιαιτερότητες.

7. Υγιεινή και ποιότητα του γάλακτος και των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων από μετακινούμενες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 • Έκθεση Πεπραγμένων Δράσης, με κύριες διαστάσεις:


Υγιεινή γάλακτος. Διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος των μετακινούμενων κοπαδιών. Έμφαση θα δοθεί στην υγιεινή του γάλακτος και κυρίως στη παρουσία των υποκλινικών μαστίτιδων. Η διάγνωση θα γίνει με μικροβιολογικές μεθόδους και η ποιότητα του γάλακτος θα ελεγχθεί με χημικές αναλύσεις. Το γάλα θα εξετασθεί επίσης για την παρουσία των παθογόνων που διαλαμβάνονται στη νομοθεσία. Ο αριθμός των κοπαδιών που θα εξετασθεί σχετίζεται με το στατιστικό μοντέλο καταγραφής, μετά από τυχαία επιλογή.

Τυροκομικά προϊόντα. Σε δεύτερη φάση σύγκριση αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από δείγματα ενός χαρακτηριστικού τυροκομικού προϊόντος της περιοχής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και συγκεκριμένα χειμώνα και καλοκαίρι, ώστε να εντοπισθούν οι διαφορές των παραγόμενων τυροκομικών προϊόντων ανάμεσα στις δύο εποχές. Στόχος του πακέτου αυτού είναι να καταγραφούν και να περιγραφούν τα πλεονεκτήματα των ορεινών τυριών σε σχέση με την ασφάλεια, την ποιότητα και κυρίως την παρουσία ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών από την αξιοποίησης της τοπικής βοσκήσιμης χλωρίδας και κατά πόσο αυτή επηρεάζει το τελικό προϊόν.

 • Ένα άρθρο σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Μικροβιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλακτος μετακινούμενων κοπαδιών.
 • Ένα άρθρο σε Επιστημονικό περιοδικό (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Πλεονεκτήματα ορεινών τυροκομικών προϊόντων που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια.

8. Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενσωμάτωση αυτών στις ακαδημαϊκές εκπαιδευτικές διαδικασίες

 • Δημιουργία CD/DVD με πληροφοριακό υλικό, στο οποίο θα καταγράφονται τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκτροφών, χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων βοσκοτόπων, φωτογραφικό υλικό και αποτελέσματα της ανάλυσης από όλες τις Δράσεις
 • Έκδοση του τελικού Παραδοτέου και διανομή σε εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για μια συστηματοποίηση της πληροφορίας που θα παρουσιαστεί στις 7 Εκθέσεις Πεπραγμένων Δράσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αφορούν τη ζωοτεχνική διαχείριση, την οικονομικότητα, την ποιότητα των προϊόντων, τη χρήση γης και τη γενετική καθαρότητα των φυλών, μαζί με μια αναλυτική περιγραφή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διάστασης του συστήματος, θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα σε μια έκδοση που θα διανεμηθεί σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες και φορείς
 • Δημοσίευση φωτογραφικού υλικού από μετακινούμενες εκτροφές ολόκληρης της χώρας

9. Αξιολόγηση της πράξης

 • Τελική έκθεση αξιολόγησης