Ερευνητικά Προγράμματα Θαλής

Ο βασικός στόχος της συγχρηματοδοτούμενης με την παρούσα έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Θαλής» (συνολικού προϋπολογισμού ca. 140.000.000€) χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).


Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα η Έρευνα, συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, με τη δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

Ο βασικός στόχος της συγχρηματοδοτούμενης με την παρούσα Πρόσκληση έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι επιμέρους στόχοι της ενίσχυσης της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας είναι:

  • Η ενίσχυση της αριστείας
  • Η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας, δηλαδή η συγκρότηση ομάδας ή επιτροπής που αποτελείται (συγκροτείται) από επιστήμονες πολλών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να εξετάσει (ερευνήσει και αποφανθεί) για ένα αντικείμενο που απαιτεί τις γνώσεις - εμπειρίες πολλών ειδικοτήτων.
  • Η συνέργεια μεταξύ ερευνητικών ομάδων διαφορετικών ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού.

Από την ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης (με διεθνείς κριτές) αναδείχθηκαν και προκρίθηκαν προς χρηματοδότηση οι προτάσεις που συγκέντρωσαν άριστη βαθμολογία και σε πολλές περιπτώσεις επαινέθηκαν από τους διεθνείς αξιολογητές. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε ca. 140.000.000€. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που διακρίνονται για την καινοτομία τους, την κρισιμότητα της θεματικής που αντιμετωπίζει η πρόταση και την άριστη σύνθεση της επιστημονικής τους ομάδας.

Προς αξιολόγηση υποβλήθηκαν αρχικά (α΄φάση αξιολόγησης) 1.338 προτάσεις από τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, εκ των οποίων οι 459 προχώρησαν στην β΄φάση αξιολόγησης. Απο αυτές αξιολογήθηκαν θετικά 237 προτάσεις οι οποίες και προχώρησαν προς χρηματοδότηση.

Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Θαλής» (συνολικού προϋπολογισμού 140.176.010€) συχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).